Dịch vụ khách hàngPhòng tài liệu

Haionnet luôn đặt nỗ lực lên trên cả vị trí hàng đầu

마이아이피 접속 프로그램 및 pptp 수동설정 메뉴얼

Người viết: Haionnet | Lượt xem: 973 | 2019-06-27 11:44:44

마이아이피 프로그램 이용시

프로그램 실행 후 

아이디와 비밀번호 입력하시면 

제공받으신 ip 리스트가 나옵니다.

아이피가 정상적으로 바뀌셧으면

연결완료 입니다.